„КРИЧИМ ЕКСПРЕС“ ООД е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. (ОПИК). Предоставената финансова помощ от изпълнението на настоящия проект ще допринесе за преодоляването на негативните икономически последствия, предизвикани от пандемията COVID-19, като ще осигури възможност за бенефициента да продължи дейността си и да запази позицията си на пазара.


Проект и главна цел: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“;

Номер на АДБФП: BG16RFOP002-2.089-3704-C01;

Обща стойност на проекта: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране;

Начало на проекта: 30.08.2021 г.

Край на проекта: 30.11.2021 г.

 

Проект BG16RFOP002-2.073-18342-C01 - „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „КРИЧИМ ЕКСПРЕС” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.