Проект   BG16RFOP002-2.091-0287-C01 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейски съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие.

 

 „КРИЧИМ ЕКСПРЕС“ ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. (ОПИК). Чрез реализацията на проекта, ще се спомогне за преодоляването и ограничаването на негативните последици от пандемията и ще се предостави възможност на „КРИЧИМ ЕКСПРЕС“ ООД за запазване на работните места в компанията и продължаването дейността й.

 

Проект BG16RFOP002-2.073-18342-C01 - „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „КРИЧИМ ЕКСПРЕС” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.