„Изпълнен проект BG161P0003-2.3.02-0151-C0001 “„Подобряване на енергийната ефективност в „Кричим Експрес” ООД” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

 След извършените строетелно ремонтни дейности по проекта са въведени   следните енергийно ефективни мерки.
 Топлоизолиране на стените и покривите на сградите.
 Повишена ефективността на осветителната и отоплителната система.
 СградаАвтогара”осигурява приятно и комфортно пребиваване в салона за пътници.
 Работата в ремонтираните и обновени сгради на дружеството е подобрила мотивацията и моралната удовлетвореност на служителите.
  „Кричим Експрес” ООД ще стартира и нова услуга – извършване на технически прегледи на чужди моторни превозни средства, което ще позволи на дружеството да стъпи на нов пазар.

 

Автогара след СМР

Пункт технически прегледи след СМР

Ремонтна работилница след СМР

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна   програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”2007-2013 съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за публикацията се носи от „КричимЕкспрес”ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема,че тя отразява официалното становище на ЕС и ДО.