Кричим Експрес

 

   През новата 2016г. дружеството допълни своя автобусен парк с нов автобус марка  Setra, модел S 516 HD 2, Комфорт клас,  двигател Euro 6, автоматична скоростна кутия,  55+2+1 места, климатик, хладилник,  CD, DVD,  два монитора 19”, кафе машина, кухня

 

   

  През 2009г. фирмата закупи 3 нови туристически автобуса марка Setra , модел S 416 GT HD/ 2, Комфорт клас,  двигател Euro 5, автоматична скоростна кутия „Астроник”,  55+2+1 места, климатик, хладилник, CD, DVD,  два монитора 19”, кафе машина, кухня.

 

Европроекти

 

 

Проект и главна цел: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Номер на АДБФП: BG16RFOP002-2.089-3704-C01
Бенефициент: “КРИЧИМ ЕКСПРЕС“ ООД
Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.
Начало: 30.08.2021 г.
Край: 30.11.2021 г.

Кратко описание на проекта  вижте тук

Тази публикация  е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикациите се носи от „КРИЧИМ ЕКСПРЕС” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

Проект   BG16RFOP002-2.091-0287-C01 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейски съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта  вижте тук

Тази публикация  е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикациите се носи от „КРИЧИМ ЕКСПРЕС” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


 

 

Проект  BG16RFOP002-2.073-18342-C01 - „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта  вижте тук

Тази публикация  е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикациите се носи от „КРИЧИМ ЕКСПРЕС” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

 

 

Изпълнен проект BG161P0003-2.3.02-0151-C0001” „Подобряване на енергийната ефективност в „Кричим Експрес” ООД” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

Кратко описание на проекта  вижте тук

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна   програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”2007-2013 съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за публикацията се носи от „КричимЕкспрес”ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема,че тя отразява официалното становище на ЕС и ДО.